خرید و فروش آپارتمان در پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

145 متر

3 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

180 متر

5 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

187 متر

3 ميليارد و 272 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

92 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

105 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 176 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

215 متر

5 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

91 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

147 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 472 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

128 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

213 متر

5 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

2 ميليارد و 106 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 930 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

123 متر

2 ميليارد و 952 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

92 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

58 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

125 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

122 متر

3 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

286 متر

21 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

132 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

187 متر

3 ميليارد و 179 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه