خرید و فروش آپارتمان در پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 918 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

165 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 914 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

141 متر

2 ميليارد و 256 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

111 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

188 متر

2 ميليارد و 556 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

220 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

3 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

340 متر

8 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 837 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

132 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

178 متر

2 ميليارد و 616 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 425 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 649 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

210 متر

6 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

180 متر

5 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 968 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

200 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

260 متر

4 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه