خرید و فروش آپارتمان در پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

128 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

213 متر

5 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

2 ميليارد و 106 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 930 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

123 متر

2 ميليارد و 952 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

92 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

58 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

125 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

122 متر

3 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

286 متر

21 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

132 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

187 متر

3 ميليارد و 179 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

2 ميليارد و 223 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

123 متر

2 ميليارد و 706 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 447 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

220 متر

6 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

165 متر

3 ميليارد و 630 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

132 متر

2 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

104 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

89 متر

1 ميليارد و 958 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه