خرید و فروش آپارتمان در پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 911 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

255 متر

3 ميليارد و 570 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 562 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

85 متر

782 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

65 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

205 متر

3 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

154 متر

2 ميليارد و 156 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

250 متر

3 ميليارد و 625 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 521 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 841 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

208 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

84 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 358 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

108 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

68 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 783 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

30 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

180 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

57 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

86 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

70 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه