خرید و فروش آپارتمان در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

210 متر

4 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

209 متر

4 ميليارد و 598 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

56 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

182 متر

5 ميليارد و 824 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

163 متر

6 ميليارد و 194 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

227 متر

7 ميليارد و 945 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

210 متر

8 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

171 متر

5 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

110 متر

2 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

150 متر

5 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

200 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

193 متر

5 ميليارد و 790 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

176 متر

3 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

120 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

165 متر

5 ميليارد و 775 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

140 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

85 متر

2 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

212 متر

5 ميليارد و 724 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

195 متر

7 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

500 متر

16 ميليارد تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

70 متر

1 ميليارد و 470 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

163 متر

6 ميليارد و 194 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

231 متر

4 ميليارد و 851 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

107 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

255 متر

6 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه