خرید و فروش آپارتمان در فرمانیه

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

107 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

255 متر

6 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

78 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

56 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

171 متر

4 ميليارد و 531 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

185 متر

7 ميليارد و 585 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

210 متر

5 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

152 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

200 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

193 متر

5 ميليارد و 404 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

119 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

212 متر

5 ميليارد و 724 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 570 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

180 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

500 متر

17 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

195 متر

7 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

267 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

210 متر

5 ميليارد و 460 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

135 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

183 متر

3 ميليارد و 19 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در فرمانیه ، تهران

190 متر

3 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه