خرید و فروش آپارتمان در سردار جنگل

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

70 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 123 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

106 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

87 متر

713 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

139 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

116 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

76 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 123 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل جنوبی )

104 متر

665 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

110 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (شاهد)

60 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بلوار کمالی)

113 متر

797 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (مخبری)

141 متر

987 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

106 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

75 متر

547 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

65 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

85 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

61 متر

262 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

58 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

124 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

60 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (میرزابابایی)

67 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

81 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (عدل)

99 متر

643 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

133 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

100 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

147 متر

1 ميليارد و 29 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (عدل)

90 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه