خرید و فروش آپارتمان در قلهک

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 647 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

95 متر

10 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 219 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

75 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 97

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 428 ميليون تومان

تاريخ : 26 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

136 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

118 متر

1 ميليارد و 193 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

75 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

114 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 24 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

95 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

128 متر

1 ميليارد و 665 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

136 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

78 متر

897 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

104 متر

1 ميليارد و 195 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 8 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

166 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 96

فروش آپارتمان در قلهک ، تهران

154 متر

1 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه