خرید و فروش آپارتمان در سید خندان

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

156 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

53 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

65 متر

30 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

77 متر

1 ميليارد و 424 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

142 متر

2 ميليارد و 556 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

46 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 716 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

71 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

66 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

70 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 364 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 139 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

68 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

86 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 139 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 690 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

75 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 710 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 139 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

76 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 364 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 206 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

131 متر

1 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه