خرید و فروش آپارتمان در سید خندان

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 674 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

129 متر

1 ميليارد و 754 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 465 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

65 متر

617 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 64 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 344 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

90 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

53 متر

795 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

98 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

55 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

160 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

102 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

85 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

88 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

98 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

198 متر

2 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

80 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 674 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه