خرید و فروش آپارتمان در سید خندان

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

51 متر

367 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

45 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

100 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

45 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

مشاورین تخصصی سید خندان

عکس مشاور
آقای کاوه
09192465424
فروش
سید خندان

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

45 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

51 متر

367 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

70 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

112 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

125 متر

725 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

63 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

125 متر

725 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

63 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

45 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

41 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

90 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

80 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

85 متر

722 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

5620 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

85 متر

722 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

76 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

70 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

156 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 595 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

70 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

112 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

125 متر

725 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه