خرید و فروش آپارتمان در سید خندان

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

85 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

88 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

98 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

198 متر

2 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

80 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 674 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

129 متر

2 ميليارد و 128 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

77 متر

1 ميليارد و 501 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 778 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 714 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

131 متر

1 ميليارد و 768 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

75 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

142 متر

2 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

80 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

71 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

60 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

83 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

65 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

78 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

50 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در سید خندان ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه