خرید و فروش آپارتمان در مطهری

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 237 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

218 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

181 متر

995 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

218 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

109 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

150 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

150 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

58 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

88 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

35 متر

134 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

72 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

60 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

121 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

105 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

89 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

109 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

181 متر

995 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

121 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 176 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 176 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 842 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

186 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 786 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

181 متر

995 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

179 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

48 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

179 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

95 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

71 متر

639 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

106 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه