خرید و فروش آپارتمان در مطهری

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

61 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

54 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

73 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

68 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

96 متر

1 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

62 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

152 متر

2 ميليارد و 356 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 276 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

126 متر

2 ميليارد و 16 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

165 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 638 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه