خرید و فروش آپارتمان در مطهری

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

173 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

116 متر

1 ميليارد و 624 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

43 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

75 متر

862 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

173 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

186 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

109 متر

1 ميليارد و 635 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 445 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

91 متر

1 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

93 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 386 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

153 متر

2 ميليارد و 448 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

109 متر

1 ميليارد و 635 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 386 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

78 متر

1 ميليارد و 131 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

61 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 575 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

54 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

73 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

68 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

110 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

96 متر

1 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در مطهری ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه