خرید و فروش آپارتمان در نوبنیاد

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 113 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

110 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

94 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 187 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

165 متر

1600000 ميليارد تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

75 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

178 متر

1 ميليارد و 424 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

151 متر

1 ميليارد و 736 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

193 متر

1 ميليارد و 351 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 759 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

59 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

154 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

80 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

326 متر

4 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

86 متر

903 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

160 متر

1 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

162 متر

1 ميليارد و 134 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 93

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

185 متر

1 ميليارد و 387 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 93

پیش فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 2 تیر 93

پیش فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 2 تیر 93

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

100 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 92

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 14 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 92

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

84 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 92

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 اردیبهشت 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های نوبنیاد ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه