خرید و فروش آپارتمان در نوبنیاد

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

113 متر

1 ميليارد و 935 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

82 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 455 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 175 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 885 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

110 متر

902 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

113 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

113 متر

1 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

110 متر

902 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

215 متر

3 ميليارد و 547 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

63 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 14 تیر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

82 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

165 متر

1600000 ميليارد تومان

تاريخ : 9 تیر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 7 تیر 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

80 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

80 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 113 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

110 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

94 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 187 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

75 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در نوبنیاد ، تهران

178 متر

1 ميليارد و 424 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های نوبنیاد ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه