خرید و فروش آپارتمان در گیشا

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

136 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

77 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 518 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

75 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

205 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

117 متر

2 ميليارد و 457 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

87 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

57 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

136 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

68 متر

1 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

96 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

56 متر

884 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

104 متر

1 ميليارد و 872 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

91 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

156 متر

1 ميليارد و 872 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

168 متر

3 ميليارد و 192 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 175 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

170 متر

3 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 336 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

72 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

68 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه