خرید و فروش آپارتمان در گیشا

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

87 متر

1 ميليارد و 365 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

82 متر

1 ميليارد و 845 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 598 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

109 متر

1 ميليارد و 907 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 518 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 764 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

83 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

56 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

137 متر

2 ميليارد و 55 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

74 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

136 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

110 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

90 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

77 متر

1 ميليارد و 78 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

87 متر

1 ميليارد و 409 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 207 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

163 متر

2 ميليارد و 934 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

86 متر

60 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 645 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

75 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در گیشا ، تهران

205 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 3 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه