خرید و فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

108 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

200 متر

5 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

155 متر

4 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

82 متر

1 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

54 متر

891 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

83 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

107 متر

14 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

182 متر

2 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

142 متر

539 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

71 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

155 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

135 متر

3 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

80 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 990 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

93 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

107 متر

2 ميليارد و 354 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

148 متر

3 ميليارد و 256 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 545 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

106 متر

2 ميليارد و 332 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

161 متر

2 ميليارد و 898 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

55 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

111 متر

1 ميليارد و 887 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

80 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

145 متر

3 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

255 متر

5 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

166 متر

2 ميليارد و 988 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه