خرید و فروش آپارتمان در ولنجک

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

190 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

135 متر

3 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

188 متر

4 ميليارد و 136 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

220 متر

9 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

150 متر

6 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

99 متر

2 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

370 متر

16 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

330 متر

16 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

170 متر

7 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

320 متر

14 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

99 متر

2 ميليارد و 970 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

370 متر

16 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

93 متر

2 ميليارد و 46 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

72 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

320 متر

9 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

370 متر

16 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

40 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

315 متر

15 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

148 متر

3 ميليارد و 996 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

145 متر

4 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

140 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

175 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

186 متر

3 ميليارد و 441 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

135 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

82 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

86 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

147 متر

4 ميليارد و 924 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

175 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در ولنجک ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه