خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

177 متر

1 ميليارد و 663 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

139 متر

1 ميليارد و 807 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

116 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

86 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

96 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

138 متر

1 ميليارد و 518 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

177 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 168 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

165 متر

2 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

116 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 344 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

161 متر

2 ميليارد و 141 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

138 متر

1 ميليارد و 518 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

78 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

92 متر

699 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

108 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

90 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

121 متر

847 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

112 متر

870 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

225 متر

1 ميليارد و 462 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

112 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

163 متر

1 ميليارد و 59 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه