خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

148 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

116 متر

1 ميليارد و 914 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

93 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

76 متر

1 ميليارد و 216 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

60 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

300 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

82 متر

1 ميليارد و 722 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

248 متر

2 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

82 متر

984 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

135 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

248 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 876 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

88 متر

940 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

70 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

63 متر

819 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

153 متر

2 ميليارد و 142 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

63 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

65 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

103 متر

669 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

89 متر

1 ميليارد و 272 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

11 متر

126 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 524 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

60 متر

258 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

113 متر

1 ميليارد و 356 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

170 متر

3 ميليارد و 740 ميليون تومان

تاريخ : 4 امرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه