خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

85 متر

915 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

148 متر

2 ميليارد و 767 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

148 متر

2 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

78 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

121 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 836 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

70 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

146 متر

2 ميليارد و 847 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

105 متر

2 ميليارد و 47 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 502 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

260 متر

4 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

64 متر

832 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

40 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

88 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

140 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

63 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

165 متر

3 ميليارد و 630 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

225 متر

2 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

181 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

180 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه