خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 562 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

71 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

71 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

74 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

181 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

161 متر

2 ميليارد و 109 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

160 متر

3 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

107 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

3 ميليارد و 146 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 952 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

300 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

58 متر

1 ميليارد و 90 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

135 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

58 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 952 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

85 متر

915 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

148 متر

2 ميليارد و 767 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

148 متر

2 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

78 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

121 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه