خرید و فروش آپارتمان در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

75 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

93 متر

1 ميليارد و 441 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

79 متر

908 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

137 متر

1 ميليارد و 918 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 230 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

116 متر

986 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

109 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

107 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

93 متر

1 ميليارد و 422 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

62 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

70 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 36 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 391 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

97 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 512 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

60 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

83 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 15 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

80 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 183 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

124 متر

744 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

185 متر

2 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه