خرید و فروش آپارتمان در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

93 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

127 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

135 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

94 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

89 متر

685 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

78 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

104 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

81 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

80 متر

368 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

87 متر

609 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 736 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

145 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

76 متر

646 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

87 متر

543 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

78 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

104 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

117 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

105 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

132 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

72 متر

472 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

118 متر

924 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 162 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه