خرید و فروش آپارتمان در ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

134 متر

2 ميليارد و 211 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

75 متر

810 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 522 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

51 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

65 متر

877 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

104 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

79 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

154 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

91 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

49 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

85 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

200 متر

5 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

154 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

75 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

139 متر

1 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

80 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

47 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 470 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه