خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

74 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

144 متر

4 ميليارد و 608 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

96 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

70 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

77 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 495 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

93 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 56 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

118 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

99 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

50 متر

610 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 822 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

65 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 153 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

62 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

71 متر

852 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

60 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

107 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 390 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

80 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 463 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

85 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

85 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه