خرید و فروش آپارتمان در صادقیه

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

52 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

93 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

77 متر

924 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

108 متر

1 ميليارد و 404 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

98 متر

784 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 696 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

55 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

168 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

69 متر

925 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

86 متر

1 ميليارد و 221 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

55 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

94 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

92 متر

1 ميليارد و 518 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

78 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

73 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

73 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

80 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

85 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در صادقیه ، تهران

82 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه