خرید و فروش آپارتمان در نیاوران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

115 متر

2 ميليارد و 645 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

267 متر

8 ميليارد و 277 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 465 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

129 متر

3 ميليارد و 225 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

137 متر

3 ميليارد و 836 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

165 متر

5 ميليارد و 115 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

137 متر

2 ميليارد و 466 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

133 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

135 متر

4 ميليارد و 995 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

147 متر

3 ميليارد و 87 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

398 متر

17 ميليارد و 910 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

123 متر

3 ميليارد و 75 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

110 متر

3 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

120 متر

3 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

216 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

103 متر

2 ميليارد و 8 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

75 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

260 متر

6 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

130 متر

7 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

35 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

141 متر

5 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

147 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

305 متر

5 ميليارد و 185 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

98 متر

3 ميليارد و 136 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

205 متر

6 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

440 متر

15 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

240 متر

8 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

208 متر

5 ميليارد و 512 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 465 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های نیاوران ، منطقه 1
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه