خرید و فروش آپارتمان در شهرک اکباتان

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران

72 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران

65 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 20 مهر 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

170 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

140 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

66 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

202 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

188 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

188 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

92 متر

386 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

89 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

70 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز3)

140 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

125 متر

687 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

150 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (بیمه)

120 متر

528 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

135 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز 1)

135 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

146 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

138 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

146 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

138 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز3)

146 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

63 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

60 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

118 متر

555 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

170 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

135 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

60 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک اکباتان ، تهران (فاز2)

60 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های شهرک اکباتان ، منطقه 5
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه