خرید و فروش آپارتمان در رسالت

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

45 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

82 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

80 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

107 متر

645 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

100 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

103 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (مدنی)

54 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (کرمان)

73 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (شهید کرد)

104 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (هنگام)

53 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (فرجام)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (حیدرخانی)

172 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (حیدرخانی)

85 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران (فرجام)

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 شهریور 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

85 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

70 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

95 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

120 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 4 فروردین 94

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

64 متر

237 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 93

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 14 آبان 93

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

50 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 93

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

88 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 6 بهمن 92

فروش آپارتمان در رسالت ، تهران

72 متر

259 ميليون تومان

تاريخ : 10 آذر 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

محل های رسالت ، منطقه 4
شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه