خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

83 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

77 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

120 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

70 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 906 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

113 متر

1 ميليارد و 470 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

90 متر

7 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

105 متر

2 ميليارد و 415 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 485 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

420 متر

5 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 722 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

80 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

63 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

108 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

118 متر

1 ميليارد و 770 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

93 متر

2 ميليارد و 185 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

135 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 906 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

113 متر

1 ميليارد و 921 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

70 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه