خرید و فروش آپارتمان در سهروردی

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

154 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 552 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

78 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

136 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

72 متر

1 ميليارد و 584 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 411 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

109 متر

1 ميليارد و 962 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

89 متر

1 ميليارد و 602 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

124 متر

2 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

72 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

108 متر

1 ميليارد و 782 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

72 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

70 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

107 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

106 متر

954 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

61 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

86 متر

817 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 397 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

234 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

172 متر

2 ميليارد و 287 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در سهروردی ، تهران

107 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه