رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

65 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

145 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

187 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 330ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

74 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

رهن: 180ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

186 متر

رهن: 500ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

220 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

45 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

83 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

225 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

121 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

95 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

85 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 260ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

112 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

74 متر

رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

80 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه