رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

220 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

85 متر

رهن: 220ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

67 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

108 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

86 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

102 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

95 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

125 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

206 متر

رهن: 490ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

85 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

98 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

135 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

156 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

101 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

185 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 13 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

170 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

105 متر

رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

109 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

87 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 900 هزار تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

190 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

62 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 450 هزار تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه