رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

151 متر

رهن: 330ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

97 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

111 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

45 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

93 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

رهن: 500ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

58 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 275ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

105 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

67 متر

رهن: 42ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

75 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

160 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

81 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

200 متر

- اجاره: 8 ميليون و 80 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

135 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

280 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

94 متر

رهن: 1 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

73 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

180 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

200 متر

رهن: 165ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه