رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

220 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

60 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

220 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

93 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

76 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

171 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

206 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

95 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

70 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

62 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

125 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

145 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

195 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

106 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 850 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

182 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

175 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

90 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

143 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در پاسداران ، تهران

185 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه