رهن و اجاره آپارتمان در تجریش

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

80 متر

رهن: 125ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

200 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

135 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

140 متر

رهن: 340ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

140 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

95 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

110 متر

رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

153 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

140 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

110 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

115 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

92 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

155 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

140 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

154 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

132 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

90 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

110 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

122 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

125 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

73 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

190 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

87 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

90 متر

رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه