رهن و اجاره آپارتمان در تجریش

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

230 متر

رهن: 510ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

143 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

200 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

170 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 13 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

40 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

75 متر

- اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

450 متر

رهن: 1 ميليارد و 400ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

200 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

120 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

120 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

80 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

80 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

97 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

112 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

115 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

160 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

135 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

75 متر

- اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

80 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

200 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

20 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 17 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

101 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

170 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

48 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

75 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

115 متر

- اجاره: 1 هزار تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در تجریش ، تهران

95 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه