رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

56 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

140 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

78 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

58 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

90 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

60 متر

رهن: 82ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

125 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

195 متر

رهن: 170ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

111 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

95 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

104 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

65 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

94 متر

رهن: 95ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

100 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

50 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

90 متر

رهن: 350ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

105 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

110 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

137 متر

رهن: 160ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

105 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

174 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

80 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

132 متر

رهن: 195ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

105 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

92 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

56 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی ، تهران

56 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه