رهن و اجاره آپارتمان در پونک

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

110 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

56 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

135 متر

رهن: 2 ميليارد تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

128 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

124 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

240 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

97 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

104 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

132 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

64 متر

رهن: 55ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

73 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

55 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

71 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

85 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

110 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 125ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

75 متر

رهن: 85ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

130 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

رهن: 2 ميليارد و 550ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 145ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه