رهن و اجاره آپارتمان در پونک

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

80 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

60 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

103 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

55 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

55 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

46 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

33 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

80 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

86 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

60 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

95 متر

رهن: 140ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

82 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

85 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

57 متر

رهن: 55ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

90 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

58 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

125 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 17ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

59 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

90 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

68 متر

رهن: 130ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

70 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

100 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

105 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در پونک ، تهران

135 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه