خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی تهران

لیست املاک اسکندری جنوبی

فروش آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران (کلهر)

120 متر

349 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

80 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

63 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

70 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

143 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

76 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 250 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

49 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

63 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

55 متر

رهن: 36ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

55 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

70 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

60 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

40 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

40 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

45 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

60 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

43 متر

رهن: 27ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

50 متر

رهن: 16ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

57 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

58 متر

رهن: 14ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

70 متر

رهن: 47ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

76 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

58 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

50 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

50 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

56 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

67 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

61 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری جنوبی ، تهران

68 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

لیست محله های ناحیه اسکندری جنوبی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه