فروش خانه در رسالت ، مشهد

60 متر

52 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

350 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در بلوار دانشجو ، مشهد

150 متر

350 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

300 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

320 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

350 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

300 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

فروش آپارتمان در شهرک نوفلو شاتو ، مشهد

100 متر

320 ميليون تومان

تاریخ : 21 آذر 96

لیست دسترسی سریع مشهد

لیست متوسط قیمت در مشهد

لیست تقاضای ملک در مشهد