خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

64 متر

832 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

40 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

88 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

140 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

63 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

165 متر

3 ميليارد و 630 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

225 متر

2 ميليارد و 925 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

181 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

180 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 574 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 705 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 359 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

165 متر

2 ميليارد و 475 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 683 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

50 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

61 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

268 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

45 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

148 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

116 متر

1 ميليارد و 914 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

93 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

76 متر

1 ميليارد و 216 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه