خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

82 متر

615 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

87 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

105 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

125 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

102 متر

561 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

102 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
فروش
یوسف آباد

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

92 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

124 متر

1 ميليارد و 364 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

119 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

190 متر

1 ميليارد و 995 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

106 متر

689 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

270 متر

2 ميليارد و 835 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

180 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

105 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

172 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

172 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 312.5 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

90 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

116 متر

945.4 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

876 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

125 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

40 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

270 متر

2 ميليارد و 835 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

110 متر

792 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه