خرید و فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

77 متر

847 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

65 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 474 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

136 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

106 متر

689 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

108 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 272 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

127 متر

889 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

240 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

112 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

177 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

107 متر

834 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 14 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

93 متر

995 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

110 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

164 متر

1 ميليارد و 148 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

212 متر

2 ميليارد و 162 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

188 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

146 متر

1 ميليارد و 490 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

115 متر

977 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

92 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

87 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

202 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه