خرید و فروش آپارتمان در پیروزی تهران

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (سلیمانیه)

115 متر

517.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (عادلی)

110 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

102 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (ایرانمهر)

130 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (افراسیابی)

86 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

90 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

81 متر

303.75 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (طبرسی)

62 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

60 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

67 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (دهم فروردین)

41 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بروجردی)

40 متر

128 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بروجردی)

30 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

87 متر

269.7 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (400دستگاه)

83 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (طبرسی)

64 متر

243.2 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

71 متر

234.3 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (کلینی)

53 متر

169.6 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

48 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (کرمان)

46 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

47 متر

141 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محلاتی)

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (ربذه)

116 متر

452.4 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

109 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (دهم فروردین)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

89 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

67 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (تاجری)

63 متر

217 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه