خرید و فروش آپارتمان در پیروزی تهران

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

47 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (400دستگاه)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فروردین)

93 متر

362.7 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

82 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

مشاورین تخصصی پیروزی

عکس مشاور
آقای محمدی
09127634279
فروش
پیروزی

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

97 متر

320.1 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

76 متر

258.4 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

57 متر

216.6 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (400دستگاه)

48 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

60 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فروردین)

55 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

56 متر

169 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

51 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرستار)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (افراسیابی)

115 متر

345 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

80 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

86 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

78 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

58 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

51 متر

168.3 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

40 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (همایون)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بستان منش)

63 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

67 متر

201 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

48 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (کلینی)

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

50 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرواز)

53 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (مسلم)

51 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرستار)

34 متر

139 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بروجردی)

41 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه