خرید و فروش آپارتمان در پیروزی تهران

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

70 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

52 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

52 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (21 متری دهقان)

63 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محصل)

64 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

98 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (کلینی)

65 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

78 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

98 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

78 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پاسدار گمنام)

40 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پورمند)

90 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

64 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

معاوضه آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

68 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

68 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

66 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

110 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

74 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

75 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

160 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

150 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

81 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

51 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نیک نام)

44 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

75 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه