خرید و فروش آپارتمان در پیروزی تهران

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (پورمند)

90 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

64 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

معاوضه آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

68 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

68 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی پیروزی

عکس مشاور
آقای مجتبی
09392675424
فروش
پیروزی

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

66 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

110 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

74 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

75 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

160 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

150 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

81 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

51 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (نیک نام)

44 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

75 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

معاوضه آپارتمان در پیروزی ، تهران (فرزانه)

75 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (دهم فروردین)

60 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محصل)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (محصل)

130 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

85 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

42 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 96

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

60 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

60 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

80 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

60 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

55 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

76 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

70 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیروزی ، تهران

114 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه