خرید و فروش آپارتمان در پاسداران تهران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

141 متر

2 ميليارد و 397 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

188 متر

2 ميليارد و 914 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

56 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

140 متر

3 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

213 متر

4 ميليارد و 899 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

161 متر

3 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

138 متر

14 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

130 متر

3 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

108 متر

3 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

139 متر

2 ميليارد و 641 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

113 متر

1 ميليارد و 412 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

440 متر

11 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

72 متر

1 ميليارد و 296 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

121 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

210 متر

3 ميليارد و 990 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

147 متر

3 ميليارد و 234 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 452 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

121 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 930 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

120 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 215 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

128 متر

1 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران

213 متر

5 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه