خرید و فروش آپارتمان در پاسداران تهران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

165 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

145 متر

1 ميليارد و 305 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

200 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

مشاورین تخصصی پاسداران

عکس مشاور
آقای فرهی
09121162821
فروش
پاسداران

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

180 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

175 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

230 متر

2 ميليارد و 990 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

250 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

155 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

235 متر

2 ميليارد و 115 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

250 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

220 متر

2 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

188 متر

1 ميليارد و 786 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

175 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

154 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

123 متر

1 ميليارد و 107 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

110 متر

990 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

185 متر

1 ميليارد و 535 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

210 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

200 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

166 متر

2 ميليارد و 324 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نارنجستان)

152 متر

2 ميليارد و 128 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (نگارستان)

114 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

150 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (گلستان)

133 متر

1 ميليارد و 463 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پاسداران ، تهران (بوستان)

110 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه