خرید و فروش آپارتمان در نیاوران تهران

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

85 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

176 متر

6 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

190 متر

5 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

184 متر

3 ميليارد و 864 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

340 متر

12 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

211 متر

5 ميليارد و 169 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

227 متر

5 ميليارد و 902 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 465 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

129 متر

3 ميليارد و 225 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 617 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

267 متر

7 ميليارد و 476 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

250 متر

5 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

165 متر

4 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

180 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

195 متر

3 ميليارد و 217 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

187 متر

3 ميليارد و 496 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

216 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

200 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

110 متر

3 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

40 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 957 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

75 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

260 متر

4 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

147 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

208 متر

4 ميليارد و 576 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

220 متر

4 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در نیاوران ، تهران

195 متر

3 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه