خرید و فروش آپارتمان در مرزداران تهران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

61 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

157 متر

2 ميليارد و 433 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 67 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

127 متر

2 ميليارد و 286 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

190 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

73 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

56 متر

1 ميليارد و 64 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

155 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

186 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 732 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 686 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

67 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

162 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

110 متر

2 ميليارد و 90 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

59 متر

761 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 863 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

140 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

75 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 539 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

65 متر

1 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

87 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

218 متر

6 ميليارد و 104 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

50 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه