خرید و فروش آپارتمان در مرزداران تهران

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 428 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

128 متر

2 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

165 متر

3 ميليارد و 465 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

86 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

52 متر

755 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

161 متر

2 ميليارد و 737 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 568 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

250 متر

3 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

68 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

148 متر

2 ميليارد و 323 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

75 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

70 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 638 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

226 متر

9 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 272 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

63 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 617 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

187 متر

3 ميليارد و 272 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

127 متر

2 ميليارد و 159 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در مرزداران ، تهران

56 متر

896 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه