خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

88 متر

704 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

106 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 خرداد 96

مشاورین تخصصی قیطریه

عکس مشاور
خانم ژاکوب
09126598761
فروش
قیطریه

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

150 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

185 متر

1 ميليارد و 665 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

101 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهرام)

124 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

85 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

210 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 358 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

168 متر

2 ميليارد و 184 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

114 متر

877 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 95 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سهیل(میرزاپور))

160 متر

1 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

133 متر

1 ميليارد و 729 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

119 متر

1 ميليارد و 71 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

85 متر

722 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 995 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

170 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

90 متر

783 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 176 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 401 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

70 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه