خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

168 متر

2 ميليارد و 889 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

168 متر

1 ميليارد و 848 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

154 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

2 ميليارد و 340 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

188 متر

3 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

168 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

112 متر

2 ميليارد و 912 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

64 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

170 متر

3 ميليارد و 60 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

175 متر

5 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

52 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

140 متر

3 ميليارد و 220 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

146 متر

2 ميليارد و 920 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

186 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

188 متر

3 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

180 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

132 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه