خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

260 متر

6 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

155 متر

2 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

210 متر

6 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

95 متر

2 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

230 متر

10 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

130 متر

5 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

250 متر

8 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

145 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

2 ميليارد و 28 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

65 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

112 متر

2 ميليارد و 576 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

75 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

250 متر

8 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

142 متر

2 ميليارد و 201 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

53 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

144 متر

3 ميليارد و 168 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 860 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 187 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه