خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 175 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

143 متر

2 ميليارد و 73 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

176 متر

2 ميليارد و 376 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

175 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 573 ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

185 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 477 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 477 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

171 متر

2 ميليارد و 308 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 968 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

80 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

165 متر

2 ميليارد و 590 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

85 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

158 متر

1 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 836 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

561 متر

6 ميليارد و 732 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

201 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 22 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

178 متر

1 ميليارد و 958 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 261 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

98 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 427 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه