خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشندلان)

80 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

پیش فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

160 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 370 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

130 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (اندرزگو)

125 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

75 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

185 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

95 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشندان)

137 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

175 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (چیذر)

135 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (سلیمانی(حکمت))

120 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

152 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کیارنگ)

114 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 25 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

95 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کاوه)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کاوه)

180 متر

1 ميليارد و 674 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

114 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (جهانتاب)

108 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

60 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (روشنایی)

125 متر

1 ميليارد و 625 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهرام)

128 متر

1 ميليارد و 344 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (بهار)

65 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (کاوه)

152 متر

1 ميليارد و 748 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران (خراسانی)

81 متر

704.7 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه