خرید و فروش آپارتمان در قیطریه تهران

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

96 متر

1 ميليارد و 248 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

92 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

260 متر

4 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

190 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

70 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 404 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

200 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

175 متر

2 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

75 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

341 متر

4 ميليارد و 944 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

147 متر

1 ميليارد و 323 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 470 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

76 متر

722 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

40 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

67 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 785 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

156 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

73 متر

1 ميليارد و 95 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

91 متر

1 ميليارد و 183 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 175 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 568 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

123 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در قیطریه ، تهران

99 متر

1 ميليارد و 197 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه