خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

180 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

108 متر

1 ميليارد و 188 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

96 متر

940 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

180 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای نیکنام
09395710044
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سیمای ایران)

200 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (ارغوان)

158 متر

1 ميليارد و 106 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فخارمقدم)

166 متر

1 ميليارد و 328 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

170 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

163 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

مشاورین تخصصی شهرک غرب

عکس مشاور
آقای پاکزاد
09136289070
فروش
شهرک غرب

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

108 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دادمان(پونک باختری))

120 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فلامک)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

225 متر

2 ميليارد و 587 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (دریا)

188 متر

2 ميليارد و 68 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

200 متر

3 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (سپهر)

122 متر

976 ميليون تومان

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (فخارمقدم)

145 متر

1 ميليارد و 885 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

133 متر

1 ميليارد و 197 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

1250 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (هرمزان)

171 متر

3 ميليارد و 420 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

175 متر

2 ميليارد و 13 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

250 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (بلوار دریا)

220 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

143 متر

1 ميليارد و 502 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران (مطهری)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه