خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

119 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

156 متر

2 ميليارد و 964 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

118 متر

2 ميليارد و 242 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 712 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

208 متر

3 ميليارد و 536 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

152 متر

2 ميليارد و 812 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

138 متر

2 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

106 متر

2 ميليارد و 226 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

105 متر

2 ميليارد و 835 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

190 متر

4 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

105 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

248 متر

8 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

71 متر

1 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

106 متر

3 ميليارد و 392 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

145 متر

3 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

92 متر

1 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

112 متر

1 ميليارد و 568 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

169 متر

4 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

90 متر

2 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

159 متر

3 ميليارد و 975 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 938 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

152 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

4 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه