خرید و فروش آپارتمان در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

136 متر

4 ميليارد و 284 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 166 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

90 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 484 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

89 متر

1 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

121 متر

2 ميليارد و 335 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

155 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

105 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

159 متر

3 ميليارد و 975 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

152 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

57 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

155 متر

3 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

70 متر

830 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

76 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

145 متر

3 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

76 متر

1 ميليارد و 672 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

80 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

122 متر

2 ميليارد و 354 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

122 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

303 متر

9 ميليارد و 90 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

170 متر

3 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه