خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

190 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

140 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

92 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

108 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

152 متر

2 ميليارد و 52 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

84 متر

1 ميليارد و 134 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

106 متر

1 ميليارد و 643 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

72 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

102 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

88 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

71 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

49 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

83 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

65 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

85 متر

952 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

97 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 195 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

464 متر

6 ميليارد و 496 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

128 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

88 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

81 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

64 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

76 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه