خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

95 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

168 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

مشاورین تخصصی ستارخان

عکس مشاور
آقای حسینی
09198697990
فروش
ستارخان

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

70 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (کوکب)

66 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

150 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

145 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (باقرخان)

98 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

170 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (پاتریس)

520 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

57 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

103 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

61 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

87 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

65 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

65 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

77 متر

468 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (شادمان)

132 متر

796 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

60 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

250 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران (باقرخان)

61 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

72 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

133 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

72 متر

258 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

145 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه