خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

97 متر

873 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

127 متر

2 ميليارد و 413 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

105 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

108 متر

1 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

925 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

146 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

145 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

84 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

114 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

107 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

110 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

93 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

60 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

153 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

116 متر

1 ميليارد و 44 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

74 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

138 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

85 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

61 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

80 متر

860 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه