خرید و فروش آپارتمان در ستارخان تهران

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

73 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 651 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

107 متر

1 ميليارد و 16 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

80 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

56 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

107 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

131 متر

1 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

111 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

49 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

80 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

95 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

89 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

55 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

94 متر

958 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

75 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

109 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

93 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

107 متر

609 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

79 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

144 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

90 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

146 متر

1 ميليارد و 241 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

54 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش آپارتمان در ستارخان ، تهران

122 متر

1 ميليارد و 586 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه