خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

450 متر

17000000 ميليارد تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

360 متر

900 ميليارد تومان

تاريخ : 24 شهریور 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ثارالله)

160 متر

2 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ثارالله)

180 متر

3 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

201 متر

4 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

185 متر

2 ميليارد و 405 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

240 متر

5 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

180 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

320 متر

4 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

250 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

210 متر

3 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (طاهری)

300 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

200 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

160 متر

2 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

260 متر

3 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

240 متر

2 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مهر)

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مهر)

250 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

230 متر

3 ميليارد و 910 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

170 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

220 متر

4 ميليارد و 840 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

120 متر

1 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 17 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

150 متر

2 ميليارد و 850 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

170 متر

2 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

220 متر

3 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فرخ)

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (طاهری)

240 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه