خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فرخ)

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (طاهری)

240 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ثارالله)

250 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

170 متر

2 ميليارد و 890 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

مشاورین تخصصی زعفرانیه

عکس مشاور
آقای استاد
09121084376
فروش
زعفرانیه

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

280 متر

3 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

180 متر

2 ميليارد و 340 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

475 متر

13 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سپید کوه)

250 متر

3 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

320 متر

4 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

170 متر

2 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

188 متر

2 ميليارد و 444 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

140 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سوری)

150 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فرخ)

200 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ثارالله)

300 متر

5 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

248 متر

3 ميليارد و 720 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مهر)

155 متر

2 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مهر)

190 متر

3 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

174 متر

2 ميليارد و 88 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

166 متر

2 ميليارد و 158 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

180 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

260 متر

3 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (الف)

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

180 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

160 متر

2 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه