خرید و فروش آپارتمان در زعفرانیه تهران

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

130 متر

3 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

310 متر

17 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

5 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

115 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

360 متر

10 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

206 متر

5 ميليارد و 356 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

275 متر

5 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

150 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

206 متر

4 ميليارد و 635 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

350 متر

9 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

125 متر

3 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

2 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

8 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

8 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

174 متر

5 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

176 متر

2 ميليارد و 992 ميليون تومان

تاريخ : 8 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

6 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

5 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

360 متر

7 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

61 متر

1 ميليارد و 342 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

203 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

9 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

60 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

280 متر

6 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

406 متر

14 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 97

فروش آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

285 متر

4 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه