خرید و فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

136 متر

1 ميليارد و 224 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

95 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

114 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

180 متر

1 ميليارد و 530 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای کیمیایی
09120754767
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

210 متر

2 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

103 متر

927 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی دولت ( کلاهدوز )

عکس مشاور
آقای شکیبا
09123230336
فروش
دولت ( کلاهدوز )

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

105 متر

893 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

71 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

164 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

180 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

166 متر

1 ميليارد و 245 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (مطهری)

150 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (مطهری)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (مطهری)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (مطهری)

98 متر

882 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

113 متر

1 ميليارد و 73 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

88 متر

792 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

128 متر

1 ميليارد و 178 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

115 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

135 متر

1 ميليارد و 147 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اختیاریه)

87 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

150 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

140 متر

1 ميليارد و 218 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

140 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور(قلندری))

121 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

145 متر

1 ميليارد و 87 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

133 متر

1 ميليارد و 130 ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه