خرید و فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

245 متر

2 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

127 متر

1 ميليارد و 524 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

125 متر

2 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

160 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

111 متر

2 ميليارد و 948 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

122 متر

2 ميليارد و 74 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

78 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

168 متر

3 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

100 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 15 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

101 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

95 متر

60 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

30 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

200 متر

5 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

182 متر

2 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

155 متر

3 ميليارد و 875 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

83 متر

1 ميليارد و 660 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

105 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

150 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

80 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

67 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

155 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

97 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

134 متر

2 ميليارد و 948 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

111 متر

2 ميليارد و 442 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

230 متر

6 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 690 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 876 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

132 متر

2 ميليارد و 376 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه