خرید و فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) تهران

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

91 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

103 متر

782.8 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

101 متر

959.5 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

75 متر

580 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (رحمانی)

157 متر

1 ميليارد و 287.4 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

200 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

208 متر

1 ميليارد و 768 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

72 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

68 متر

598.4 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (دستور)

130 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (بهار)

211 متر

1 ميليارد و 688 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران

96 متر

649 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

163 متر

1 ميليارد و 304 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

97 متر

776 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (جهانتاب)

160 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

130 متر

1 ميليارد و 170 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

140 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

100 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (اخلاقی)

82 متر

820 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

130 متر

975 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (قلندری)

95 متر

713 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

200 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

139 متر

1 ميليارد و 390 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

103 متر

927 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

95 متر

855 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

118 متر

1 ميليارد و 121 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در دولت ( کلاهدوز ) ، تهران (کیکاووس)

120 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه