خرید و فروش آپارتمان در درکه تهران

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

160 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

90 متر

585 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

135 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (احمدپور)

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

معاوضه آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

80 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

68 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

68 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

115 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

103 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

176 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

107 متر

749 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

60 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

65 متر

409 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

110 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

60 متر

372 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

60 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

102 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

135 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

70 متر

595 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

80 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

68 متر

578 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران

100 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

55 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

108 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

144 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

فروش آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

104 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه