خرید و فروش آپارتمان در جردن تهران

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

280 متر

3 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

143 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

153 متر

2 ميليارد و 601 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

120 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

320 متر

5 ميليارد تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

132 متر

1 ميليارد و 696 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

103 متر

1 ميليارد و 675 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

137 متر

2 ميليارد و 55 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 656 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

300 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

215 متر

3 ميليارد و 10 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

170 متر

2 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

76 متر

1 ميليارد و 26 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

368 متر

7 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

242 متر

5 ميليارد و 82 ميليون تومان

تاريخ : 8 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 7 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

156 متر

2 ميليارد و 106 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

148 متر

1 ميليارد و 332 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

104 متر

1 ميليارد و 560 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

175 متر

2 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 837 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 680 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

91 متر

1 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 31 فروردین 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 31 فروردین 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه