خرید و فروش آپارتمان در جردن تهران

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

130 متر

2 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

189 متر

3 ميليارد و 591 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

175 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

320 متر

9 ميليارد تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

91 متر

3 ميليارد و 185 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

125 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

142 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

368 متر

7 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

368 متر

7 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

396 متر

1 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 701 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

142 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

160 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

190 متر

2 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

165 متر

2 ميليارد و 805 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

165 متر

3 ميليارد و 217 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

616 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

332 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

104 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

102 متر

2 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

70 متر

1 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

82 متر

2 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

250 متر

3 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

185 متر

2 ميليارد و 442 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

280 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

320 متر

11 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

117 متر

1 ميليارد و 755 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

فروش آپارتمان در جردن ، تهران

118 متر

1 ميليارد و 829 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه