خرید و فروش آپارتمان در تهرانسر تهران

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

80 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (هاشمی نژاد)

98 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

54 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک شهرداری)

56 متر

213 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک پاسداران)

57 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

57 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادجنوبی)

60 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

70 متر

191 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (جعفری)

72 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

73 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

78 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادجنوبی)

54 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسرشرقی)

50 متر

138 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادجنوبی)

70 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

51 متر

143 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

134 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت جنوبی)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

61 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

68 متر

197 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک شهرداری)

81 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

87 متر

287 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک شهرداری)

95 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (رجایی)

116 متر

371 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

115 متر

494 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

45 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک شهرداری)

93 متر

297 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (فازها)

55 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک بازرگانی)

57 متر

194 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

67 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه