خرید و فروش آپارتمان در تهرانسر تهران

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

64 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

70 متر

259 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادشمالی)

70 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلواریاس)

86 متر

301 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی تهرانسر

عکس مشاور
آقای کریمی
09125807836
فروش
تهرانسر

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت جنوبی)

99 متر

311 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلواریاس)

100 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

57 متر

146 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

52 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

110 متر

451 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک گلها)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

64 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

67 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

68 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

70 متر

259 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

70 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

73 متر

237 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

80 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

49 متر

151 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک گلها)

87 متر

278 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

100 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک گلها)

120 متر

384 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

45 متر

144 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

47 متر

134 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (پندیار)

49 متر

152 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

50 متر

158 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (پندیار)

87 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 29 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (فازها)

63 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک شهرداری)

84 متر

318 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه