خرید و فروش آپارتمان در تهرانسر تهران

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک شهرداری)

92 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

105 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (پندیار)

65 متر

169 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

52 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

45 متر

138 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بنفشه)

55 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

62 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

57 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

63 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

66 متر

237 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

75 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

70 متر

278 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

75 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

78 متر

178 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

85 متر

289 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

52 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

175 متر

612 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

56 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

56 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

52 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

56 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

57 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (رجایی)

57 متر

127 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

51 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

50 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت جنوبی)

50 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (پندیار)

48 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

50 متر

142 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه