خرید و فروش آپارتمان در تهرانسر تهران

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

67 متر

241 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

73 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بنفشه)

84 متر

217 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (شهرک شهرداری)

65 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلواریاس)

90 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (رجایی)

114 متر

376 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

45 متر

126 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادشمالی)

53 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

53 متر

164 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

51 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

50 متر

144 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

70 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

105 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

82 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

88 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت جنوبی)

90 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

106 متر

339 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوار نیلوفر)

113 متر

429 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بلوارلاله)

72 متر

173 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (قبادشمالی)

53 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (نفت شمالی)

50 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

48 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (باشگاه)

48 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

71 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

74 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (جعفری)

92 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

92 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (تهرانسراصلی)

92 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران (بدخشان)

133 متر

492 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه