خرید و فروش آپارتمان در تهرانسر تهران

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

78 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

45 متر

355 ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

98 متر

320000 ميليارد تومان

تاريخ : 12 بهمن 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

98 متر

320000 ميليارد تومان

تاريخ : 12 بهمن 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

55 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

65 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

50 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

125 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

88 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

59 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

46 متر

173 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

70 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

70 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 8 شهریور 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

52 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

86 متر

335 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

70 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

155 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

155 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

89 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

84 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

72 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

62 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

45 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

46 متر

138 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

56 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

50 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

67 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

67 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

فروش آپارتمان در تهرانسر ، تهران

52 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه