خرید و فروش آپارتمان در الهیه فرشته تهران

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

185 متر

4 ميليارد و 625 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

52 متر

1 ميليارد و 508 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

335 متر

8 ميليارد و 710 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

220 متر

7 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

151 متر

5 ميليارد و 134 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

255 متر

6 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

255 متر

6 ميليارد و 375 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

400 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 26 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

7 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

212 متر

6 ميليارد و 360 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

140 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

6 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

275 متر

7 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

201 متر

3 ميليارد و 618 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

158 متر

3 ميليارد و 476 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

4 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

190 متر

9 ميليارد و 880 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

57 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

190 متر

5 ميليارد و 510 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

195 متر

6 ميليارد و 435 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

179 متر

5 ميليارد و 298 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

185 متر

7 ميليارد و 410 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

4 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

310 متر

9 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

335 متر

8 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

220 متر

5 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

6 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

فروش آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

164 متر

2 ميليارد و 952 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه