رهن آپارتمان در یوسف آباد تهران

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

75 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

85 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

70 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (بیستون)

130 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

55 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

107 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

108 متر

رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

85 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

123 متر

رهن: 165ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

140 متر

رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

185 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

120 متر

رهن: 230ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

250 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

190 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

175 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

170 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

115 متر

رهن: 115ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

145 متر

رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

140 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

150 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

150 متر

رهن: 260ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

195 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

75 متر

رهن: 105ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

135 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

110 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

105 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه