رهن آپارتمان در یوسف آباد تهران

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

85 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

123 متر

رهن: 165ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (جهان آرا)

140 متر

رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 95

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای عبدی
09128701882
رهن
یوسف آباد

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

185 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

120 متر

رهن: 230ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

250 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

125 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 94

مشاورین تخصصی یوسف آباد

عکس مشاور
آقای پرتو
09120712743
رهن
یوسف آباد

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

190 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

175 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

170 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فتحی شقاقی)

115 متر

رهن: 115ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

145 متر

رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

140 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

150 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

150 متر

رهن: 260ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

195 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

75 متر

رهن: 105ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

135 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مدبر)

110 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (کاج)

105 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

95 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (ابن سینا)

270 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

200 متر

رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (اسدآبادی)

140 متر

رهن: 230ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

130 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (مستوفی)

115 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران

110 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 21 مهر 94

رهن آپارتمان در یوسف آباد ، تهران (فرهنگ)

78 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه