رهن آپارتمان در مرزداران تهران

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (آرش)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 31 تیر 96

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

65 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلستان)

100 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 95

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (سپهر)

100 متر

رهن: 115ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

65 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

150 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (اطاعتی)

50 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

50 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 آذر 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

150 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

75 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

140 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

68 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

105 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 29 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

130 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

90 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (گلدیس)

185 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (ناهید)

90 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (الوند)

88 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

85 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 شهریور 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

132 متر

رهن: 193ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

115 متر

رهن: 142ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

112 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (35متری)

120 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

110 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 فروردین 94

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (ایثار)

140 متر

رهن: 160ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 93

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران (35متری)

80 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 93

رهن آپارتمان در مرزداران ، تهران

81 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 93

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه