رهن آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

550 متر

رهن: تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

150 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مقدس اردبیلی)

430 متر

رهن: 2 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

142 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

183 متر

رهن: 460ميليون تومان

تاريخ : 16 فروردین 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

340 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

90 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 16 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

181 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

100 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فیروزکوه)

350 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

181 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (برزین بغدادی)

250 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

340 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

250 متر

رهن: 1 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

270 متر

رهن: 1 ميليارد و 400ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلاحی)

400 متر

رهن: 2 ميليارد تومان

تاريخ : 16 آبان 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (برزین بغدادی)

270 متر

رهن: 1 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلاحی)

150 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (مهر)

160 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فیروزکوه)

230 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (عمید)

230 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلاحی)

450 متر

رهن: 2 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (شیرکوه)

330 متر

رهن: 1 ميليارد و 100ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (شیرکوه)

240 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

170 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

178 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 18 فروردین 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

130 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه