رهن آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

175 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

190 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

240 متر

رهن: 800ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

100 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 29 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

460 متر

رهن: 2 ميليارد تومان

تاريخ : 27 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

490 متر

رهن: 4 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

350 متر

رهن: 1 ميليارد و 400ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

260 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

234 متر

رهن: 1 ميليارد تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 2 ميليارد تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

165 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 20 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

275 متر

رهن: 800ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

180 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

240 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

141 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 16 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

185 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

195 متر

رهن: 610ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

207 متر

رهن: 950ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

165 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

150 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 1 امرداد 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

175 متر

رهن: 720ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

رهن: 460ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

265 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 97

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 30 تیر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه