رهن آپارتمان در الهیه فرشته تهران

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

136 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 امرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 امرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

370 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 امرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

275 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 امرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

310 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 امرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

370 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 امرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 امرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

370 متر

رهن: 2 ميليارد و 750ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

275 متر

رهن: 1 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

310 متر

رهن: 1 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

370 متر

رهن: 2 ميليارد و 600ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

215 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

136 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

150 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

280 متر

رهن: 1 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

110 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 6 تیر 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

350 متر

رهن: 840ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 97

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

250 متر

رهن: 800ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

400 متر

رهن: 2 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

320 متر

رهن: 1 ميليارد و 300ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران (آقابزرگی)

66 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

300 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران (چناران)

220 متر

رهن: 950ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

260 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

250 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

270 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

100 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران (شریفی منش)

310 متر

رهن: 900ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران (شریفی منش)

200 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران (بوسنی)

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه