رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی تهران

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

75 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرواز)

80 متر

35 ميليون تومان رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 15 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

182 متر

110 ميليون تومان رهن: 110ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

47 متر

45 ميليون تومان رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 50 هزار تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (بروجردی)

45 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (سلیمانیه)

45 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

87 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (مقداد)

80 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران (سلیمانیه)

75 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

63 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (21 متری دهقان)

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (بستان منش)

70 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (پاسدار گمنام)

55 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرستار)

70 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران (مقداد)

67 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران

78 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

75 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران (فروردین)

42 متر

رهن: 42ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (درودیان)

60 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

53 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

102 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران

72 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

65 متر

رهن: 55ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (محوی)

35 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 350 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران (فروردین)

42 متر

رهن: 42ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (عادلی)

120 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (افراسیابی)

65 متر

رهن: 13ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (کلینی)

42 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه