رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی تهران

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

65 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 12 تیر 96

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران (بلوار ابوذر)

80 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (قره یاضی)

108 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

90 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

65 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (افراسیابی)

100 متر

85 ميليون تومان رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (بروجردی)

110 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

60 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

95 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

51 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

135 متر

75 ميليون تومان رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

57 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

58 متر

25 ميليون تومان رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

48 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

100 متر

120 ميليون تومان رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

72 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

110 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (محلاتی)

115 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (وحدت)

50 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

75 متر

65 ميليون تومان رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (جعفر نژاد)

44 متر

37 ميليون تومان رهن: 37ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن آپارتمان در پیروزی ، تهران (مقداد)

63 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (شکوفه)

85 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (فروردین)

70 متر

60 ميليون تومان رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرستار)

50 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 350 هزار تومان

تاريخ : 28 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

62 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

71 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (نبرد)

74 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران (پرواز)

44 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیروزی ، تهران

75 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 22 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه