رهن و اجاره آپارتمان در نواب تهران

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

53 متر

رهن: 38ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 96

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

45 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 24 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (سینا)

70 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 680 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در نواب ، تهران (بریانک)

52 متر

رهن: 38ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (جوانمرد)

60 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 23 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (سینا)

45 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (سینا)

50 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

50 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

65 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (هلال اهمر)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (جوانمرد)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (جوانمرد)

85 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران (رودکی)

51 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 22 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

60 متر

رهن: 11ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 9 فروردین 95

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

80 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

40 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 30 شهریور 94

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

106 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

60 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

65 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

75 متر

رهن: 6ميليون تومان - اجاره: 550 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

64 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

91 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

91 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

85 متر

رهن: 37ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

38 متر

رهن: 8ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

85 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

44 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

40 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 230 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن و اجاره آپارتمان در نواب ، تهران

60 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

رهن آپارتمان در نواب ، تهران

45 متر

رهن: 33ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه