رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 180ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

141 متر

- اجاره: 2.2 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

161 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

65 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

133 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 490ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

240 متر

رهن: 1 ميليارد و 200ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

50 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

220 متر

رهن: 680ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

رهن: 850ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

100 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

134 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

220 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

102 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

117 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

116 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 135ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

78 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

135 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه