رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

90 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

155 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

140 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

156 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

140 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

142 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

143 متر

- اجاره: 2.2 هزار تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

119 متر

رهن: 335ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

116 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

85 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

57 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

288 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 26 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

108 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

174 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

208 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

106 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

95 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

114 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

98 متر

رهن: 110ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

75 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه