رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

50 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

75 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

136 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

340 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

84 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

155 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

95 متر

- اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

50 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

75 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

115 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

80 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

140 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

190 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

60 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

137 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

75 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

160 متر

- اجاره: 2.5 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

157 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

160 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

165 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه