رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب تهران

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

100 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

123 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

38 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

138 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

90 متر

رهن: 165ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

90 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

84 متر

رهن: 160ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

120 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

95 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

125 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

115 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

147 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

60 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

100 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

170 متر

رهن: 550ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

110 متر

رهن: 240ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

142 متر

رهن: 330ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

206 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 25 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

133 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

220 متر

رهن: 500ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

90 متر

رهن: 210ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

200 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

65 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

150 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

57 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

95 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک غرب ، تهران

127 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه