رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

181 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

340 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

100 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (اعجازی)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

90 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 16 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فیروزکوه)

350 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

170 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

181 متر

رهن: 430ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کیهان)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

340 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (برزین بغدادی)

250 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

155 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سوری)

98 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (کافی آبادی)

318 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ماکویی پور)

120 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (آصف)

140 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

206 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلاحی)

250 متر

640 ميليون تومان رهن: 640ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

370 متر

930 ميليون تومان رهن: 930ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ساسان)

146 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

100 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

93 متر

200 ميليون تومان رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (فلسطین)

140 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (ب)

67 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (سنگر)

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (نیاززاده)

388 متر

300 ميليون تومان رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران (شیرکوه)

200 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه