رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

208 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 13 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

270 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 18 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

215 متر

رهن: 165ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

270 متر

رهن: 1 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

180 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 8 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 8 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

330 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

330 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 800ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

300 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

90 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 800ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

180 متر

رهن: تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

175 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 70 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

90 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

330 متر

رهن: 1 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

390 متر

رهن: 1 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

رهن: 900ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

رهن آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

180 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه