رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

130 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

210 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 30 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

120 متر

رهن: 570ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

194 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 2 ميليارد تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 13 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

250 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 800ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

145 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

800 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 50 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

50 متر

رهن: 55ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

201 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

110 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

148 متر

رهن: 520ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

75 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

145 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

135 متر

رهن: 1ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

135 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

170 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

رهن: 370ميليون تومان

تاريخ : 17 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

700 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 60 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه