رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه تهران

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 1 ميليارد و 900ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

262 متر

رهن: 8 ميليارد تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

200 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

201 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

245 متر

رهن: 1 ميليارد و 100ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

145 متر

رهن: 170ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

90 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

115 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

187 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

75 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

700 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 45 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

174 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 25 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

126 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

70 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

195 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

120 متر

- اجاره: 12 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

40 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

230 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

160 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

140 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در زعفرانیه ، تهران

75 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه