رهن و اجاره آپارتمان در درکه تهران

رهن آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

100 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

84 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

رهن آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

85 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

رهن آپارتمان در درکه ، تهران (اعرابی)

250 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

رهن آپارتمان در درکه ، تهران (کوهسار)

100 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

135 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

رهن آپارتمان در درکه ، تهران

75 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

135 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

132 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

99 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

180 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

94 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

65 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 3 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

65 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 3 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

90 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 31 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

185 متر

رهن: 85ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

60 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 29 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

105 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 تیر 94

رهن آپارتمان در درکه ، تهران

170 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

150 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 16 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

160 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 16 تیر 94

رهن آپارتمان در درکه ، تهران

200 متر

رهن: 370ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

رهن آپارتمان در درکه ، تهران

300 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 16 تیر 94

رهن آپارتمان در درکه ، تهران

100 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 8 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در درکه ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه