رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری تهران

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (گلشن)

100 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

70 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (اسکندری)

59 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران (مخبرالدوله)

70 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

105 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

80 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

90 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

102 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

97 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

105 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

105 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

120 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

50 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

62 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

64 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

68 متر

رهن: 58ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 51ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

65 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

120 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

60 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

72 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

85 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

85 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

75 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

120 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه