رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری تهران

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

60 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 21 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

79 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 23 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

57 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 23 آبان 95

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (نوفل لوشاتو)

130 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران (شیخ هادی)

75 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 خرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

106 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

105 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

60 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

68 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

67 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

58 متر

رهن: 13ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

60 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

72 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

85 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

85 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

120 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

65 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

120 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

82 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران (جامی)

140 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

50 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 22 فروردین 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

64 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 22 فروردین 94

رهن و اجاره آپارتمان در جمهوری ، تهران

62 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 22 فروردین 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

68 متر

رهن: 58ميليون تومان

تاريخ : 22 فروردین 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 51ميليون تومان

تاريخ : 22 فروردین 94

رهن آپارتمان در جمهوری ، تهران

75 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 22 فروردین 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه