رهن و اجاره آپارتمان در جردن تهران

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

145 متر

رهن: 55ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

100 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 49 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

100 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

85 متر

رهن: 260ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

150 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

124 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

70 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

90 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

130 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

90 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

60 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

85 متر

رهن: 230ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

75 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

160 متر

رهن: 480ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

118 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

118 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

127 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

100 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

133 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

165 متر

رهن: 485ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

185 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

160 متر

رهن: 380ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

200 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

135 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

110 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

60 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

165 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 7 آذر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه