رهن و اجاره آپارتمان در جردن تهران

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

165 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

130 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

170 متر

رهن: 600ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

رهن: 280ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

120 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

98 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

105 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

160 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

100 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

120 متر

رهن: 340ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

86 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

128 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

143 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

130 متر

رهن: 290ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

140 متر

رهن: 380ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

100 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

125 متر

رهن: 220ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

83 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

115 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

145 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

101 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

120 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

160 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

163 متر

رهن: 250ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

200 متر

- اجاره: 3.5 هزار تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در جردن ، تهران

90 متر

رهن: 260ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه