رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته تهران

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

175 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

60 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

170 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

230 متر

رهن: 1 ميليارد و 800ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

230 متر

رهن: 1 ميليارد و 800ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

70 متر

رهن: 270ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

245 متر

رهن: 700ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

133 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

30 متر

- اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

255 متر

رهن: 1 ميليارد تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

رهن: 400ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

115 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

125 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

148 متر

- اجاره: 2.4 هزار تومان

تاريخ : 28 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

140 متر

رهن: 300ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

60 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

80 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

248 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

125 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 26 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

178 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

205 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

153 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

50 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

125 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

180 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 11 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

162 متر

رهن: 325ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

162 متر

رهن: 325ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

300 متر

رهن: 1 ميليارد و 500ميليون تومان

تاريخ : 5 آذر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

110 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه