رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته تهران

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

220 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

85 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

161 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

185 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

رهن: 350ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

216 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 14 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

57 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

161 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 9 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

74 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

180 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 11 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

200 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 15 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

240 متر

رهن: 400ميليون تومان - اجاره: 25 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

140 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

170 متر

رهن: 720ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

210 متر

رهن: 650ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

400 متر

- اجاره: 4 هزار تومان

تاريخ : 13 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

180 متر

رهن: 570ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

170 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

116 متر

رهن: 360ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

220 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

60 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

230 متر

رهن: 1 ميليارد و 800ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

226 متر

رهن: 1ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

64 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

30 متر

- اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

148 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

210 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 20 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

175 متر

رهن: 750ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 97

رهن و اجاره آپارتمان در الهیه فرشته ، تهران

255 متر

رهن: 1 ميليارد تومان

تاريخ : 22 مهر 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه